януари 21, 2022

ТОВА СПИСАНИЕ Е С ОТВОРЕН ДОСТЪП
Политики
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Политики

Списанието се придържа към принципите на Комитета по публикационна етика (COPE).

Политика за плагиатство.

Моля, попълнете следната ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЛАГИАТСТВО и прикачете файла в системата, когато изпращате ръкописа си.

Списанието си запазва правото да извършва проверки за плагиатството. В случай на сходство, списанието следва политиките на COPE и авторите биват добавяне в черния списък за публикуване в изданието за 1 година или за 2 броя на списанието. При повторно откриване на плагиатство, автора(ите) попада(т) трайно в черния списък на списанието.

Авторски права и собственост

Списанието е с отворен достъп и авторите запазват пълната собственост върху съдържанието си, публикувано в списанието.

Съдържанието с отворен достъп се публикува в съответствие с лиценза Creative Commons Attribution 4.0 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Отговорности

 

Отговорности на авторите

От автора или авторският колектив се очаква да носят отговорност за представените данни и информация в съответната статия, като поемат и отговорността за нейната значимостта. Очаква се авторите да представят истински, оригинални резултати от своите изследвания и трябва да се съобрази и подходящо и уместно цитиране, при представянето на данните и дискусията.

Авторът не трябва да повтаря никакви предишни данни от себе си или някой друг, докато изпраща оригинален ръкопис за първична публикация в списанието. Представеният обхват на ръкописа трябва да се основава на правилното цитиране на останалите влияещи публикации. Преди да изпратят каквато и да е статия, авторите трябва да проверят обхвата на списанието и в случай на неяснота да се свържат с редакцията.

Авторите трябва стриктно да се придържат към критериите за авторство. Всички изброени автори трябва да са допринесли значително за изследването, представено в ръкописа, както и да са одобрили всички негови твърдения. Всяко лице, което се счита за автор на оригинална изследователска статия, трябва да е допринесло по някой от следните начини: да е направило дизайна на изследването, да е извършило изследването или да е провело експериментите, да е участвало в анализа на данните, да е съдействало за анализа на литературата за статията и да е допринесло за формиране на заключението, или да е ръководило научния проект като главен изследовател. Задължително е да се включат всички, които са допринесли значително за реализиране на изследователската работа и научна разработка.

Всеки финансов или личен интерес, който влияе върху констатациите или изследванията в ръкописа, заедно с информация за финансовата подкрепа и нейните източници трябва да бъдат упоменати. Чрез изпращане на ръкописа за разглеждане в списанието, съответните автори се съгласяват, че статията нито е в процес на разглеждане, нито е публикувана в друго списание.

 

Отговорности на рецензентите

Поверителност: Рецензентите не трябва да споделят никаква информация от ръкопис, който им е бил представен за рецензиране с външни лица без предварително разрешение от редактора или да запазват данните от него.

Компетентност: Рецензентът със значителен опит трябва да завърши прегледа. Назначеният рецензент с недостатъчен опит трябва да се чувства отговорен и може да откаже рецензията, тъй като се предполага, че рецензентът трябва да бъде експерт в съответната област.

Конструктивна оценка: Коментарите на рецензенти трябва да оценят положителните аспекти на работата, да идентифицират конструктивно отрицателните аспектите и да посочат какво е необходимо да се подобри. Рецензентът трябва да обясни и подкрепи своята преценка достатъчно ясно, за да могат редакторите и авторите да разберат същността на коментарите им. Рецензентът трябва да гарантира, че изследване или публикувани данни, които са публикувани преди това, са придружени от съответно цитиране и незабавно да предупреди редактора, когато узнае за дублирана публикация.

Рецензентът не трябва да използва какъвто и да било обиден език, докато коментира статия. Преценката на всяка статия трябва да се извършва без пристрастия и личен интерес от назначения рецензент.

Разкриване на конфликт на интереси: Доколкото е възможно, рецензентът трябва да сведе до минимум конфликта на интереси. В такава ситуация рецензентът трябва да уведоми редактора, описвайки конфликта на интереси.
Навременност и отзивчивост: Рецензентите трябва морално да се съобразяват с предоставянето на коментарите за рецензиите в рамките на предвиденото време и да бъдат достатъчно активни в отговора на запитванията, зададени от редактора, ако има такива.

 

Отговорности на редактора и редакционния съвет

Редакторите са отговорни да поддържат целостта на публикуваната литература, ако е необходимо, чрез публикуване на грешки или важни корекции, оттегляния или изразяване на опасения възможно най-бързо. Редакторът трябва да се съобразява с политиките, предоставени от издателя, и да изпълнява възложените му отговорности. Редакторите трябва да запазят анонимността на рецензенти.

Процес на рецензиране: Редакторите са отговорни за наблюдението и гарантирането на справедливостта, навременността, задълбочеността и учтивостта по време на  процеса на рецензиране. Процесът на рецензиране е подробно описан в секцията на сайта на списанието и Редакторите гарантират неговото спазване.

 

Към читателите и научната общност

Екипът на списанието, ще работи за:

 • Да се гарантира, че съдържанието или информацията за автора, присъстващи в ръкописа, са четливи.
 • Да оценят всички ръкописи така, че да попадaт в обхвата на списанието.
 • Да поддържат вътрешната цялост на списанието, като се предлагат корекции, взема се адекватно отношение при получаване на искане за оттегляне, обработка на допълнителни данни и др.
 • Да работи с издателя за привличане на най-добрите ръкописи и изследвания, които ще представляват интерес за читателите.
 • Да се уверят, че всички участници в процеса на публикуване разбират, че е неподходящо да се манипулират цитати.

 

Роля на списанието

 • Вземане на решения: Главният редактор има право да взема решения в консултация с рецензенти или членове на редакционния съвет.
 • Безпристрастност: Редакторът трябва да оцени ръкописите за тяхното интелектуално съдържание, без никакви пристрастия към раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етнически произход, гражданство или политическа философия на авторите.
 • Конфиденциалност: Редакторът или редакционния екип не трябва да разкриват информация за изпратен ръкопис на никого относно съответния автор, рецензенти, потенциални рецензенти, други редакторски съветници и издателя. Споделената информация трябва да бъде единствено в зависимост от необходимостта и етапа на обработка.

 

Роля на издателя

Списанието, публикувано от Националната спортна академия „Васил Левски“, следва своевременен строг процес на двойно-сляпа проверка, за да предостави на читателите най-новата и адекватна научна информация по възможно най-добрия начин. За издателя важат следните правила:

 • Да подкрепя справедлив и своевременен процес на рецензиране с ценен принос и отговорни рецензенти.
 • да се придържа към насоките и процедурата, предназначени да гарантират честната и възможно най-добра практика, следвана от издателската индустрията.
 • Да дава конструктивни препоръки за подобряване на цялостния процес, заедно с подкрепа за по-добри практики и глобално разпространение на информацията, публикувана в списанието.
 • Да осигурява безпроблемното функциониране на уебсайта, както и неговото управление, управлението на социалните мрежи за списанието с помощта на членовете на екипа.
 • Да поддържа визията да направи научната информация да е с „Отворен достъп“, и Национална спортна академия „Васил Левски“ да се стреми към проектиране и стартиране на иновативни начини за представяне на научната информация.

 

Насоки за оттегляне на статии

Списанието Journal of Applied Sports Sciences поема много сериозно отговорността да поддържа целостта и пълнотата на научните статии и цялостното съдържание за всички крайни потребители. Списанието отдава голямо значение на авторитета на статиите след тяхното публикуване и нашата политика се основава на най-добрите практики, следвани в академичната издателска общност.

Общият принцип на научната комуникация е, че редакторът на научено списание носи единствена и независима отговорност за вземането на решение коя статия(и) да бъде публикувана от подадените статии в определеният период от време. Вземайки това решение, редакторът се ръководи от политиките на редакционния съвет на списанието и се ограничава от действащите законови изисквания по отношение на нарушаването на авторските права и плагиатството. Публикуваните статии остават съществуващи, точни и непроменени, доколкото е възможно. Понякога обаче могат да възникнат неизбежни обстоятелства, когато след публикуване на статията да се изисква оттегляне или дори отстраняване от определено издание. Такива действия не трябва да се предприемат с лека ръка и могат да се извършват само при изключителни обстоятелства.

Оттегляне на статия: Това е възможно само докато статията е в процес на рецензиране и все още не е публикувана. Ако дадена статия е на етапа преди публикуване, и по какъвто и да е начин, съдържа нарушение на професионални етични кодекси, като множество подавания, фалшиви твърдения за авторство, плагиатство, измамно използване на данни или подобни случаи, статията може да бъде оттеглена по преценка на редактора. В тази връзка, решението на редактора трябва да се счита за окончателно, тъй като е взето след задълбочената оценка и анализ на ситуацията, за всеки отделен случай.
Отхвърляне на статия:
Нарушенията на професионални етични кодекси, като многократно подаване, фиктивно авторство, плагиатство, измамно използване на данни и подобни твърдения, ще доведат до отхвърляне на дадена статия. Понякога е възможно да се обмисли отхвърляне, за да се коригират грешки при подаване или публикуване.

Премахване и подмяна на статии: Идентифицирането на невярно или неточно представяне на данни, което може да представлява сериозен риск за здравето и включва всякакви средства за подправяне на научни данни или други измами, възпрепятстващи справедливата научна практика, трябва да се третира с възможно най-голяма строгост.

 

Права на човека и животните

В съответствие с Хелзинкската декларация от 1975 г., преработена през 2000 г. и 2008 г., всички автори трябва да вземат предвид следното:

Ръкописите, описващи процедурите, включващи хора или животни, трябва да включват изрично и лесно разпознаваемо изявление, в което се посочва, че спазваните процедури са в съответствие с етичните стандарти на компетентната комисия по експериментиране с хора (институционални и национални) и с Хелзинкската декларация. Ако има някакво съмнение относно това дали изследването е проведено в съответствие с Хелзинкската декларация, авторите трябва, на първо място, да обяснят обосновката на своя подход и след това да докажат, че институционалната етична комисия изрично е одобрила съмнителните аспекти на изследването. Ако авторите, представящи експерименти, в които са включени животни, авторите трябва да посочат, че са спазени институционалните и национални насоки за грижа и използване на лабораторни животни.

Списанието няма да приема реклама за продукти или услуги, за които е известно, че са вредни за здравето (напр. Тютюн и алкохолни продукти).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.