юни 18, 2024

ТОВА СПИСАНИЕ Е С ОТВОРЕН ДОСТЪП
Изисквания към авторите

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В Journal of Applied Sports Sciences се приемат за рецензиране статии (обзорни статии, доклади, дискусии, студии, редакторски материали) в тематичните области: спорт, спорта за високи постижения, спортна медицина, спортна физиология, биомеханика, хранене, спортна педагогика, спортна психология, управление на спорта и спортното обучение, приложни здравни и медицински науки, свързани с практиките на спорта, социални измерения на спорта, както и европейски измерения в организацията на съвременния спорт.

Списанието не изисква от авторите заплащане на такса за изпращане или публикуване на техните статии.

Обемът на статиите е до 20 стандартни страници. Публикациите в Journal of Applied Sports Sciences са на английски език .

Текстовете на предлаганите статии се представят в Редакционната колегия на Journal of Applied Sports Sciences. Изпращането на статиите за публикуване в списанието става единствено чрез модула за електронно подаване на материали чрез платформата ScholarOne. За да се изпратят материали за публикуване в списанието, авторите трябва да си създадат нов профил и/или да влязат, ако вече са си направили такъв. Любезно молим авторите да прочетат внимателно Инструкции и Формуляри преди да подадат своята статия за преглед. Щом влезете в профила си, можете да видите хронология на подадените ръкописи и да изпратите нов „Start New Submission”. Процесът на изпращане на нов ръкопис включва 7 основни стъпки:
Стъпка 1: Изберете вида на ръкописа, попълнете заглавието и резюмето на английски език.

Стъпка 2: Качване на файл. Тук можете да качите основния документ, заглавната страница, файловете с таблици и фигури. Не забравяйте, че основният документ трябва да бъде анонимен. Ако изпращате ревизия, моля, включете само най-новия набор от файлове. Ако сте актуализирали файл, моля, изтрийте оригиналната версия и качете преработения файл.

ВАЖНО! Моля, попълнете следната  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЛАГИАТСТВО  и я прикачете в системата, като отделен файл, „Supplemental file NOT for review“.

Стъпка 3: Атрибути. Напишете и/или изберете ключови думи. (Броят на ключовите думи не трябва да надвишава 5 думи).

Стъпка 4: Автори и институции. Въведете информацията за съавторите си, като потърсите на всеки от техните имейл адреси по-долу. Ако те имат съществуваща регистрация, тяхната информация може лесно да бъде внесена в заявката. Ако е необходимо, можете да добавите съавтор като нов потребител в системата, като кликнете върху „Създаване на нов автор“.

Стъпка 5: Рецензенти. За да предложите рецензент или да поискате изключване на рецензент, кликнете върху бутона „Добавяне на рецензент“ по-долу и въведете информацията си заедно с желаното име.

Стъпка 6: Подробности и коментари: Автора, който въвежда ръкописа в системата може да въведе или постави текст от мотивационно писмо в полето „Мотивационно писмо“. Мотивационното писмо може също да бъде приложено. Отговорете на останалите въпроси по подходящ начин.

Стъпка 7: Прегледайте и изпратете. Прегледайте информацията за коректност на въведената информация и ако е необходимо, направете необходимите промени. След като прегледате ръкописното доказателство (PDF proof) в долната част на тази страница, трябва да кликнете върху „Submit“, за да завършите подаването на ръкописа си.

Постъпилите материали се преглеждат за съответствие с изискванията към авторите от член на редакционната колегия. Ръкописи, които не отговарят на изискванията, се връщат за доработка на авторите. Останалите ръкописи се допускат за рецензиране.

Редакционната колегия определя за всяка от постъпилите статии по двама рецензенти. Рецензиите се изготвят в срокове, определени от Редакционната колегия и в съответствие с нейните изисквания към рецензентите.

Рецензирането на статиите се извършва в съответствие със стандартите за оценка на постъпващите ръкописи чрез системата на двойносляпа проверка (double-blind peer review). При оценката на рецензентите водеща роля имат критериите: обхват на изследването, новост на изследваните проблеми, оригиналност, точност и яснота на резюмето, описващо съдържанието на статията, логика на структурата и последователност на изложението, адекватност на методологията, обоснованост на резултатите, доказване на тезата, приложимост на резултатите, обоснованост на изводите и заключенията, коректност и актуалност на цитиранията, точност и яснота на езика.

Окончателното решение за публикуване се взема от Редакционната колегия на основата на заключенията в рецензиите. Решението може да бъде за публикуване без промени, за публикуване след отразяване на направени препоръки в рецензиите, за отказ за публикуване. При решение за преработване на текстовете след направени препоръки, авторите трябва да прегледат и отговорят на получените от страна на Редакционната колегия писма и да преработят ръкописите, като представят в Редакционната колегия доклад за тяхното отразяване в определен от него срок, на основата на който Редакционната колегия взема решение за публикуване или отказ за публикуване.

При противоречивост на заключенията в рецензиите, Редакционната колегия може да определи допълнителен рецензент (рецензенти).

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО И СТРУКТУРАТА НА СТАТИИТЕ

Предлаганите за рецензиране статии трябва да бъдат във формат на Word материал, както следва:
Шрифт: Times New Roman 12;
Форматиране на страниците: Page Setup: Top: 2,5 см, Bottom: 2,5 см, Left: 2,5 см, Right: 2,5 см
Line Spacing: 1,5 lines; First Line: 1,5 см; Paper Size: A4.

Основните структурни елементи на статиите са както следва:

Начална страница;
Въведение
Основно изложение
Заключение
Референции

Начална страница (страници)

Началната страница включва:

Заглавие на статията (препоръчително е заглавието на статията да е кратко (5-10 думи) и да представя основната тема на изследването);

Пълни имена на автора (авторите), адрес за кореспонденция, включително институционална принадлежност (в т.ч. университет, институт), град и държава. При съ-авторство един от авторите трябва да бъде определен за водещ автор и да напише своя e-mail за връзка. Задължение е на водещия автор да се увери, че списъкът с авторите, както и индивидуалния принос към изследването на всеки от тях, са ясно посочени.

Резюме. Резюмето на публикациите е само на английски език. То трябва да е кратко и ясно, като съдържа следните елементи:

Въведение (“фон” на изследването) (задължително);
Цел и задачи на изследването (задължително);
Приложена методология (“постановка на изследването”) (задължително);
Постигнати основни резултати (задължително);
Изводи (заключения) (задължително);
Ограничения на изследването и последици (ако има такива);
Практически последици (ако има такива);
Оригиналност/стойност (задължително);

Максималната дължина на резюмето не трябва да надвишава 300 думи (2000 символа).

Ключови думи (посочват се до 5 ключови думи на английски език).

Класификация на статиите. Авторите трябва да категоризират своите материали, което е част от процеса на представяне на работата им.

Данни за автора (авторите). Данните включват пълни имена, академична длъжност и научна степен, последна месторабота и по преценка предишни такива, е-mail адрес за кореспонденция (до 40 думи за автор).

Въведение

Въведението има за цел да убеди читателите, че публикуваната разработка съдържа новост и е приложима, като отговаря на следните въпроси:

Какъв е проблемът?

Има ли някакви съществуващи решения (посочва се степента на проучване на проблема към момента)?

Кои са най добрите решения, според автора?

Какво е основното ограничение на изследването?

Какво се очаква да се постигне от автора с направеното изследване?

Основно изложение

Основното изложение се структурира в отделни раздели, разграничени със свои заглавия (Заглавията трябва да бъдат кратки, с ясна индикация за разликите между тяхната йерархия. Предпочитаният формат за изписване на основните заглавия е те да бъдат удебелени, а подзаглавията да бъдат изписани с наклонен шрифт. Шрифт – Times New Roman 12, главни букви, ляво подравняване).

Основното изложение включва:

Цел и задачи на изследването. Те трябва да осигурят разбирането за фокуса на публикацията и да аргументират нейната структура. След тях е необходимо да се посочи:

– каква е значимостта на материала;
– защо е важен и оригинален;
– за кого е предназначена публикацията.

Допълнително могат да бъдат коментирани потенциалната полезност за практиката, значимостта за бъдещи изследвания, по-подробно ограниченията на изследването и др.

Основна теза и хипотеза (хипотези) на изследването. Представят се аргументите на автора за тяхната обоснованост.

 

Приложена методология и методика. Авторът трябва да посочи основните използвани от него методи под обособено за това заглавие. Той трябва да демонстрира, че методологията е стабилна и подходяща за постигане на целите. Очаква се авторът да се съсредоточи върху главната тема, като посочи основните етапи на своите изследвания, използваните от него методи, влияния, които определят избрания от него подход, да приведе аргументи за това, защо е избрал специални примери и др.

 

Постигнати основни резултати. Когато се представят резултатите, е важно авторът да се фокусира само върху най-важното. Публикацията трябва да съдържа само основните факти и тези с по-широко значение, без да се дават много подробности за всяка възможна статистика. Ако разработката изобилства със статистически данни, е възможно те да преобладават пред изводите и като цяло публикацията да бъде възприемана предимно като изброяване на факти, а не като научно изследване. Основната теза на автора трябва да е ясно проследима и стабилно доказана.

При описанието на резултатите авторът трябва да потърси отговори на следните въпроси:

– Предоставяте ли интерпретация за всеки един от представените от Вас резултати?
– Резултатите Ви в съответствие ли са с това, което други изследователи са открили?
– Има ли някакви разлики? Защо?
– Има ли някакви ограничения?
– Дискусията логично ли води до Вашето заключение?

Важно е при представяне на резултатите да не се правят изявления, които надхвърлят онова, което резултатите могат да потвърдят.

Заключение

Общото правило е, че заключението не трябва да съдържа единствено обобщение на изследването (то се съдържа в резюмето). В заключението се дава отговор на зададения в началото на публикацията въпрос и се посочват възможностите за по-нататъшни изследвания. Добре би било да се разкрие как представените резултати ще се приложат в практиката и да се посочат ограниченията в това отношение. Макар и да се посочва как това изследване може да се приложи и разшири в бъдещи изследвания, не е прието тук да се въвежда нов материал или да се изтъква очевидното. В заключението следва да се подчертае онова, което е различно в изследователските резултати, онова, което се откроява в разработката или е неочаквано.

Бележки

Бележките  трябва да се използват при крайна необходимост и да бъдат идентифицирани в текста с последователни номера, затворени в квадратни скоби и изброени в края на статията.

Спонсориране на научното изследване

Източниците на финансиране на научното изследване в статията, се представят в раздел „Признателност“. Описва се ролята на тези източници на финансиране в целия работен процес – от постановката на научното изследване до постигането на крайните резултати.

Фигури

Всички фигури (схеми, диаграми, скици, уеб страници/снимки на екрани и фотографски снимки) трябва да бъдат предадени в електронна форма. Те трябва да бъдат с високо качество, четливи и да бъдат номерирани с арабски цифри.

Фигурите да бъдат правени по възможност в графични програми (Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop) или Excel. Да не бъдат във формат Picture, за да може да се коригира текстът в тях, ако е необходимо! Да се номерират последователно според реда на цитиране в текста. Номерацията и заглавията на фигурите се поставят под тях. Да се избягват много надписи вътре във фигурите.

Снимки и сканирани изображения да бъдат правени на отделни файлове, за предпочитане в JPG или TIFF формат, а не вмъкнати в текста. Снимките трябва да са с добро качество и подходящи за печат. Цветни илюстрации се приемат по изключение след специално договаряне и евентуално заплащане на допълнителните разходи!

За изработване на формули да се използва Word Equation. Номерата на формулите да се изписват в малки скоби в лявата част на страницата!

Таблици

Таблиците се изработват в Word Table или Excel. Номерират се последователно според цитирането им в текста. Всяка таблица трябва да има заглавие. Номерацията и заглавията на таблиците се поставят над тях. За предпочитане е тя да се събира на страницата, без да се обръща широката част на листа хоризонтално. Необходимите обяснения се дават под нея, като се означават със съответните символи/знаци.

Права на човека и животните

В съответствие с Хелзинкската декларация от 1975 г., преработена през 2000 г. и 2008 г., всички автори трябва да вземат предвид следното:

Ръкописите, описващи процедурите, включващи хора или животни, трябва да включват изрично и лесно разпознаваемо изявление, в което се посочва, че спазваните процедури са в съответствие с етичните стандарти на компетентната комисия по експериментиране с хора (институционални и национални) и с Хелзинкската декларация. Ако има някакво съмнение относно това дали изследването е проведено в съответствие с Хелзинкската декларация, авторите трябва, на първо място, да обяснят обосновката на своя подход и след това да докажат, че институционалната етична комисия изрично е одобрила съмнителните аспекти на изследването. Ако авторите, представящи експерименти, в които са включени животни, авторите трябва да посочат, че са спазени институционалните и национални насоки за грижа и използване на лабораторни животни.

Списанието няма да приема реклама за продукти или услуги, за които е известно, че са вредни за здравето (напр. Тютюн и алкохолни продукти).

Референции

Референции  към други публикации трябва да бъдат изписани в стил Harvard и да бъдат внимателно проверени за пълнота, точност и съгласуваност.

Цитираните автори се представят по някой от следните начини:

Фамилията на автора и година на публикация (напр. Adams, 2006)

Цитиране на имена на фамилиите на двамата автори на публикацията и годината на публикуване (напр. Adams, Brown, 2006)

При повече от трима автори, се изписва само името на първия автор и година на публикуване (напр. Adams et al., 2006)

Списъкът с референциите трябва да бъде посочен по азбучен ред в края на материала.

 

За Книги Фамилия, инициали. (година). Заглавие на книгата, Издател, Място на издаване

Например: Harrow, R. (2005). No Place to Hide, Simon & Schuster, New York, NY.

За глава на книга Фамилия, инициали. (година). „Заглавие на главата“, Фамилия на редактора, Инициали, Заглавие на книгата, Издател, Място на публикация, страници.

Например: Calabrese, F.A. (2005). „The early pathways: theory to practice – a continuum“, in Stankosky, M. (Ed.), Creating the Discipline of Knowledge Management, Elsevier, New York, NY, pp. 15-20.

За списания Фамилия, инициали. (година). Заглавие на статията, Име на списанието, том, брой, страници.

e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. (2005). Loyalty trends for the twenty-first century, Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 No. 2, pp. 72-80.

За публикувани сборници Фамили, Инициали. (година на публикация). „Заглавие на материала”, във Фамилия, Инициали, Заглавие на публикуваната проява и място и дата, на които се е състояла, Издател, Място на публикация, Номер на страниците.

e.g. Jakkilinki, R., Georgievski, M. and Sharda, N. (2007). „Connecting destinations with an ontology-based e-tourism planner“, in Information and communication technologies in tourism 2007 proceedings of the international conference in Ljubljana, Slovenia, 2007, Springer-Verlag, Vienna, pp. 12-32.

За непубликувани сборници Фамилия, Инициали. (година). „Заглавие на материала”, материал представен на Името на Конференцията, дата на конференцията, място на конференцията, налично на: URL ако е свободно достъпно в интернет (дата на достъп)

e.g. Aumueller, D. (2005). „Semantic authoring and retrieval within a wiki“, paper presented at the European Semantic Web Conference (ESWC), 29 May-1 June, Heraklion, Crete, available at: http://dbs.uni-leipzig.de/file/aumueller05wiksar.pdf (accessed 20 February 2007).

За енциклопедични вписвания (без автор или издател) Заглавие на енциклопедията (година). „Заглавие на вписването”, том, издание, Заглавие на енциклопедията, Издател, Място на издаване, страници.

e.g. Encyclopaedia Britannica (1926). „Psychology of culture contact“, Vol. 1, 13th ed., Encyclopaedia Britannica, London and New York, NY, pp. 765-71.

(За вписвания с посочен автор, моля вижте насоките за изписване на имената за Глава на книга)

За статии във вестници (с автор) Фамилия, Инициали. (година). „Заглавие на статията”, Име на вестника, дата, страници.

e.g. Smith, A. (2008). „Money for old rope“, Daily News, 21 January, pp. 1, 3-4.

За статии във вестник (без посочен автор) Име на вестника (година). „Заглавие на статията”, дата, страници.

e.g. Daily News (2008). „Small change“, 2 February, pp. 7.

За електронни източници

 

 

 

Ако източникът е достъпен в интернет, пълният интернет адрес (URL) трябва да посочи в края на референциите, както и датата, на която сте го използвали.

Фамилия, Инициали. (година). „Име на статията”, достъпно на: URL адрес, (дата на достъп)

e.g. Castle, B. (2005). „Introduction to web services for remote portlets“, available at: http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-wsrp/ (accessed 12 November 2007).

Ако се използват електронни източници без посочени автори и дата, URL адресът трябва да бъде включен или със скоби в основния текст, или препоръчително е да бъде посочен като бележка (с римски цифри с квадратни скоби заедно с текст, последван от пълният URL адрес в края на документа).

 

За източници на български език:  

 

За  всеки цитиран източник на кирилица – на български език, трябва да се даде същият източник, изписан по правилата на Закона за транслитерацията.

Например: Ерхард, Л. (1993). Благоденствие за всички, София, УИ “Стопанство” трябва да бъде: Erhard, L. (1993). Blagodenstvie za vsichki, Sofia, UI „Stopanstvo“.

В референциите първо се поставя транслитерацията, и след нея оригиналния текст на кирилица.

В текста се изписва името на автора на латиница и годината.