юни 18, 2024

ТОВА СПИСАНИЕ Е С ОТВОРЕН ДОСТЪП
Политики

Списанието се придържа към принципите на Комитета по публикационна етика (COPE).

Политика за плагиатство

Попълнете следната ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЛАГИАТСТВО и я рикачете като файл в системата, когато изпращате ръкописа си.

Списанието си запазва правото да извършва проверки за плагиатството. В случай на сходство, списанието следва политиките на COPE и авторите биват добавяне в черния списък за публикуване в изданието за 1 година или за 2 броя на списанието. При повторно откриване на плагиатство, автора(ите) попада(т) трайно в черния списък на списанието.

Авторски права и собственост

Списанието е с отворен достъп и авторите запазват пълната собственост върху съдържанието си, публикувано в списанието.

Съдържанието с отворен достъп се публикува в съответствие с лиценза Creative Commons Attribution 4.0 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

 

Конфликт на интереси

Автори
Всички автори и съавтори са длъжни да разкрият всеки потенциален конфликт на интереси, когато изпращат статията си.

Редактори
Редакторите не вземат никакви редакционни решения или не участват в редакционния процес, ако имат какъвто и да е конфликт на интереси (паричен или друг) във връзка с подаден ръкопис.

Когато редакторите представят собствената си изследователска работа в своето списание, колега от редакцията следва да управлява ръкописа, а редакторът/авторът си прави самоотвод от обсъждането и вземането на решения по него.

Рецензенти

Поради особеността на двойното сляпо рецензиране, в ситуация на допускане на наличие на конфликт на интереси от страна на рецензента, то той/тя трябва да уведоми редактора, описвайки в конкретика конфликта на интереси.

Отговорности

Отговорности на авторите

От автора или авторският колектив се очаква да носят отговорност за представените данни и информация в съответната статия, като поемат и отговорността за нейната значимостта. Очаква се авторите да представят истински, оригинални резултати от своите изследвания и трябва да се съобрази и подходящо и уместно цитиране, при представянето на данните и дискусията.

Авторът не трябва да повтаря никакви предишни данни от себе си или някой друг, докато изпраща оригинален ръкопис за първична публикация в списанието. Представеният обхват на ръкописа трябва да се основава на правилното цитиране на останалите влияещи публикации. Преди да изпратят каквато и да е статия, авторите трябва да проверят обхвата на списанието и в случай на неяснота да се свържат с редакцията.

Авторите трябва стриктно да се придържат към критериите за авторство. Всички изброени автори трябва да са допринесли значително за изследването, представено в ръкописа, както и да са одобрили всички негови твърдения. Всяко лице, което се счита за автор на оригинална изследователска статия, трябва да е допринесло по някой от следните начини: да е направило дизайна на изследването, да е извършило изследването или да е провело експериментите, да е участвало в анализа на данните, да е съдействало за анализа на литературата за статията и да е допринесло за формиране на заключението, или да е ръководило научния проект като главен изследовател. Задължително е да се включат всички, които са допринесли значително за реализиране на изследователската работа и научна разработка.

Всеки финансов или личен интерес, който влияе върху констатациите или изследванията в ръкописа, заедно с информация за финансовата подкрепа и нейните източници трябва да бъдат упоменати. Чрез изпращане на ръкописа за разглеждане в списанието, съответните автори се съгласяват, че статията нито е в процес на разглеждане, нито е публикувана в друго списание.

 

Отговорности на рецензентите

Поверителност: Рецензентите не трябва да споделят никаква информация от ръкопис, който им е бил представен за рецензиране с външни лица без предварително разрешение от редактора или да запазват данните от него.

Компетентност: Рецензентът със значителен опит трябва да завърши прегледа. Назначеният рецензент с недостатъчен опит трябва да се чувства отговорен и може да откаже рецензията, тъй като се предполага, че рецензентът трябва да бъде експерт в съответната област.

Конструктивна оценка: Коментарите на рецензенти трябва да оценят положителните аспекти на работата, да идентифицират конструктивно отрицателните аспектите и да посочат какво е необходимо да се подобри. Рецензентът трябва да обясни и подкрепи своята преценка достатъчно ясно, за да могат редакторите и авторите да разберат същността на коментарите им. Рецензентът трябва да гарантира, че изследване или публикувани данни, които са публикувани преди това, са придружени от съответно цитиране и незабавно да предупреди редактора, когато узнае за дублирана публикация.

Рецензентът не трябва да използва какъвто и да било обиден език, докато коментира статия. Преценката на всяка статия трябва да се извършва без пристрастия и личен интерес от назначения рецензент.

Разкриване на конфликт на интереси: Доколкото е възможно, рецензентът трябва да сведе до минимум конфликта на интереси. В такава ситуация рецензентът трябва да уведоми редактора, описвайки конфликта на интереси.
Навременност и отзивчивост: Рецензентите трябва морално да се съобразяват с предоставянето на коментарите за рецензиите в рамките на предвиденото време и да бъдат достатъчно активни в отговора на запитванията, зададени от редактора, ако има такива.

 

Отговорности на редактора и редакционния съвет

Редакторите са отговорни да поддържат целостта на публикуваната литература, ако е необходимо, чрез публикуване на грешки или важни корекции, оттегляния или изразяване на опасения възможно най-бързо. Редакторът трябва да се съобразява с политиките, предоставени от издателя, и да изпълнява възложените му отговорности. Редакторите трябва да запазят анонимността на рецензенти. Рецензентите не са институционално свързани с колектива на автора(ите) и се считат за външни за представения ръкопис.

Процес на рецензиране: Редакторите са отговорни за наблюдението и гарантирането на справедливостта, навременността, задълбочеността и учтивостта по време на  процеса на рецензиране. Редакторът не назначава рецензенти със същата институционална принадлежност като автора(ите). Процесът на рецензиране е подробно описан в секцията на сайта на списанието и Редакторите гарантират неговото спазване.

 

Към читателите и научната общност

Екипът на списанието, ще работи за:

 • Да се гарантира, че съдържанието или информацията за автора, присъстващи в ръкописа, са четливи.
 • Да оценят всички ръкописи така, че да попадaт в обхвата на списанието.
 • Да поддържат вътрешната цялост на списанието, като се предлагат корекции, взема се адекватно отношение при получаване на искане за оттегляне, обработка на допълнителни данни и др.
 • Да работи с издателя за привличане на най-добрите ръкописи и изследвания, които ще представляват интерес за читателите.
 • Да се уверят, че всички участници в процеса на публикуване разбират, че е неподходящо да се манипулират цитати.

 

Роля на списанието

 • Вземане на решения: Главният редактор има право да взема решения в консултация с рецензенти или членове на редакционния съвет.
 • Безпристрастност: Редакторът трябва да оцени ръкописите за тяхното интелектуално съдържание, без никакви пристрастия към раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етнически произход, гражданство или политическа философия на авторите.
 • Конфиденциалност: Редакторът или редакционния екип не трябва да разкриват информация за изпратен ръкопис на никого относно съответния автор, рецензенти, потенциални рецензенти, други редакторски съветници и издателя. Споделената информация трябва да бъде единствено в зависимост от необходимостта и етапа на обработка.

 

Роля на издателя

Списанието, публикувано от Националната спортна академия „Васил Левски“, следва своевременен строг процес на двойно-сляпа проверка, за да предостави на читателите най-новата и адекватна научна информация по възможно най-добрия начин. За издателя важат следните правила:

 • Да подкрепя справедлив и своевременен процес на рецензиране с ценен принос и отговорни рецензенти.
 • да се придържа към насоките и процедурата, предназначени да гарантират честната и възможно най-добра практика, следвана от издателската индустрията.
 • Да дава конструктивни препоръки за подобряване на цялостния процес, заедно с подкрепа за по-добри практики и глобално разпространение на информацията, публикувана в списанието.
 • Да осигурява безпроблемното функциониране на уебсайта, както и неговото управление, управлението на социалните мрежи за списанието с помощта на членовете на екипа.
 • Да поддържа визията да направи научната информация да е с „Отворен достъп“, и Национална спортна академия „Васил Левски“ да се стреми към проектиране и стартиране на иновативни начини за представяне на научната информация.

 

Насоки за оттегляне на статии

Списанието Journal of Applied Sports Sciences поема много сериозно отговорността да поддържа целостта и пълнотата на научните статии и цялостното съдържание за всички крайни потребители. Списанието отдава голямо значение на авторитета на статиите след тяхното публикуване и нашата политика се основава на най-добрите практики, следвани в академичната издателска общност.

Общият принцип на научната комуникация е, че редакторът на научено списание носи единствена и независима отговорност за вземането на решение коя статия(и) да бъде публикувана от подадените статии в определеният период от време. Вземайки това решение, редакторът се ръководи от политиките на редакционния съвет на списанието и се ограничава от действащите законови изисквания по отношение на нарушаването на авторските права и плагиатството. Публикуваните статии остават съществуващи, точни и непроменени, доколкото е възможно. Понякога обаче могат да възникнат неизбежни обстоятелства, когато след публикуване на статията да се изисква оттегляне или дори отстраняване от определено издание. Такива действия не трябва да се предприемат с лека ръка и могат да се извършват само при изключителни обстоятелства.

Оттегляне на статия: Това е възможно само докато статията е в процес на рецензиране и все още не е публикувана. Ако дадена статия е на етапа преди публикуване, и по какъвто и да е начин, съдържа нарушение на професионални етични кодекси, като множество подавания, фалшиви твърдения за авторство, плагиатство, измамно използване на данни или подобни случаи, статията може да бъде оттеглена по преценка на редактора. В тази връзка, решението на редактора трябва да се счита за окончателно, тъй като е взето след задълбочената оценка и анализ на ситуацията, за всеки отделен случай.
Отхвърляне на статия:
Нарушенията на професионални етични кодекси, като многократно подаване, фиктивно авторство, плагиатство, измамно използване на данни и подобни твърдения, ще доведат до отхвърляне на дадена статия. Понякога е възможно да се обмисли отхвърляне, за да се коригират грешки при подаване или публикуване.

Премахване и подмяна на статии: Идентифицирането на невярно или неточно представяне на данни, което може да представлява сериозен риск за здравето и включва всякакви средства за подправяне на научни данни или други измами, възпрепятстващи справедливата научна практика, трябва да се третира с възможно най-голяма строгост.

 

Права на човека и животните

Защитата на деца, пациенти и други уязвими групи от населението, както и защитата на личния живот и данните, обикновено са сред най-често срещаните етични въпроси.

Подкрепяме публикуването на резултати от изследвания, при които е предоставена изчерпателна информация за потенциалните ефекти от изследователската интервенция.

В съответствие с Хелзинкската декларация от 1975 г., преработена през 2000 г. и 2008 г., всички автори трябва да вземат предвид следното:

Ръкописите, описващи процедурите, включващи хора или животни, трябва да включват изрично и лесно разпознаваемо изявление, в което се посочва, че спазваните процедури са в съответствие с етичните стандарти на компетентната комисия по експериментиране с хора (институционални и национални) и с Хелзинкската декларация. Ако има някакво съмнение относно това дали изследването е проведено в съответствие с Хелзинкската декларация, авторите трябва, на първо място, да обяснят обосновката на своя подход и след това да докажат, че институционалната етична комисия изрично е одобрила съмнителните аспекти на изследването. Ако авторите, представящи експерименти, в които са включени животни, авторите трябва да посочат, че са спазени институционалните и национални насоки за грижа и използване на лабораторни животни.

Списанието изисква всяка представена научноизследователска статия с участието на хора да включва в частта „Методология“ изявление, че проучването е получило етично одобрение (или изявление, че такова не е било необходимо и защо), включително името на етичната(ите) комисия(и) или институционалния(ите) съвет(и) за преглед, номера/ID на одобрението(ята) и изявление, че участниците са дали информирано съгласие, преди да вземат участие.

Освен това приветстваме подробни обяснения за това как изследователите и авторите са обмислили и обосновали етичната и моралната основа на своята работа. Ако такива подробности не се побират лесно в ръкописа, моля, представете ги в придружителното писмо или ги качете като допълнителен файл при изпращането на статията. В ръкописа трябва да се изясни и признае този метод в случаите, когато е предоставено устно съгласие вместо писмено.

Ако авторите съобщават за експерименти, в които са включени деца (под 18 години), те трябва да посочат в методологията на изследването пълния протокол на изследването и информация за подписано информирано съгласие от родител или законен представител. Ако изследването е одобрено от научен съвет или са спазени стриктни протоколни указания, информацията трябва да бъде описана в текста.

Списанието няма да приема реклама за продукти или услуги, за които е известно, че са вредни за здравето (напр. Тютюн и алкохолни продукти).